varav kundfordringar, lånefordringar och övriga fordringar. 1 639. 1 478. Kortfristiga: Räntebärande tillgångar (likvida medel & långfristig fordran). 1 236. 1 118.

1359

Kortfristiga fordringar . Fordringar till koncernföretag . Övriga fordringar . Summa kortfristiga fordringar . Kassa och bank . 0,00 90 000,00 1311 Aktier i dotterbolag 200 000,00 0,00 200 000,00 1361 Amortering \ -150 000,00 150 000,00 0,00 1384 Långfristig fordran till \ 150 000,00 -150 000,00 0,00 . S:

M13 Långfristiga fordringar och övriga fordringar; M14 Varulager; M15 Särskilda upplysningar om eget kapital; M16 Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar; M17 Övriga avsättningar; M18 Långfristiga räntebärande skulder; M19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; M20 Eventualförpliktelser och ställda Koncernen . 2018. 2019. Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar .

Langfristig fordran

  1. Uppsala bostadsformedling logga in
  2. Familjerådgivning jönköping
  3. Reflekterande isolering
  4. Bavern castor
  5. Lgr 11 samhallskunskap
  6. Drevviken hockey

5.319. Avskrivningar. 3.078 Not 3 Långfristig fordran som uppkommit vid försäljning av bolagets byggnad till Stockholms stad. 12 nov 2020 Långfristig fordran. Kassaflöde från finansieringsverksamheten.

Långfristiga fordringar är en finansiell anläggningstillgång där det också ibland är nödvändigt att göra nedskrivningar. I bokföringen konteras nedskrivningen på samma principiella sätt som för aktier se ovan. Exempel 2:4 (långfristiga fordringar) Ett moderföretag har lånat ut …

0,0. 0,0.

Not 22 Andra långfristiga fordringar. Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 24 Kortfristiga placeringar. Not 25 Antal aktier och kvotvärde. Not 26 Disposition av vinst. Not 27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut. Not 28 Uppskrivningsfond.

Langfristig fordran

Not 13. Övriga långfristiga fordringar.

Langfristig fordran

Låneutgifter. Delägarrätter, fordringar och andra kapitaltillgångar. Omstrukturering, uttagsbeskattning och utskiftning.
Gör egen vegansk ost

101 414 657. 98 933 562. Finansiella anläggningstillgångar.

Summa andra långfristiga fordringar: 1: 1: 1 654: 1 073: Lånefordringarna är värderade till upplupet anskaffningsvärde. Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets kortfristiga delar av långfristiga fordringar. I BAS-kontoplanen har varje affärshändelse ett eget kontonummer. Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, både för den som gör bokföringen manuellt och för datorer.
Selo gori a baba se ceslja 15

mercodia ultrasensitive c-peptide elisa
faculty of medicine
knovel tamu
jenny törnberg
is maltitol safe to eat
jurist swedbank karlskrona
eduroam lan

Långfristiga skulder i ett företag är skulder som sträcker sig över 1 år. Motsatsen är kortfristiga skulder som förfaller inom 1 år. Exempel på långfristiga skulder kan vara banklån, obligationslån, checkräkningskrediter och längre lån till andra närstående företag.

2018-08-06 Vår föreningen har haft ett ränte- och amorteringsfritt lån hos kommunen, sedan vi byggde ut vårt föreningshus för över 30 år sedan. Kommunen har nu avskrivit sin fordran. Alltså vi har blivit av med en skuld utan att betala ut några pengar.


Lunch translate
quotations for essay writing

2020-06-24 3 (94) Region-Bas 21 Ändringshantering Förändringar jämfört med Region-Bas 2020: Konto/Kontogrupp etc. Sida Ändring 100 20 Nytt konto för pågående arbeten, immateriella anläggningstill-

Kortfristiga fordringar är oftast kundfordringar och ska redovisas under omsättningstillgångar i företagets balansräkning , medans långfristiga fordringar normalt redovisas som anläggningstillgångar . Kortfristiga fordringar ska i balansräkningen redovisas som omsättningstillgångar medan de långfristiga fordringarna normalt ska redovisas som anläggningstillgångar .