Alternativa investeringsfonder. Att driva verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder kräver tillstånd från Finansinspektionen. Om vissa förutsättningar är uppfyllda är det dock tillräckligt att göra en anmälan om registrering.

8772

Sedan 2013 har sju alternativa investeringsfonder skapats. Tre fonder har avyttrat sina tillgångar varav två drivs under avveckling och en fjärde fond har påbörjat avyttring av sina tillgångar. Investerare i fonderna är svenska och nordeuropeiska institutioner, pensionsbolag, samt ett mindre antal family office’s.

3 § Med AIF-förvaltare avses juridiska personer, vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder. Vad är en alternativ investeringsfond? En alternativ investeringsfond är enligt 1 kap. 2 § LAIF ett företag som bildats för kollektiva investeringar och som . 1. tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare och . 2.

Alternativa investeringsfonder

  1. Swot analys möjligheter exempel
  2. Läkarutlåtande om särskilt högriskskydd
  3. Fyra hörnstenar diabetes typ 1
  4. P bot pris
  5. Ocr faktura
  6. Andreas brock bok
  7. Lietuvos pastas siuntu paieska
  8. Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i sverige webbansökan
  9. Ytterö psykiatri farsta
  10. Svenskans längsta icke sammansatta ord

Stockholm den 8 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe-ringsfonder. Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy. AIF-fonder ska skötas av en förvaltare, som ska vara auktoriserad enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som registrerat sig. Fond-i-fond, alternativt "fondandelsfond" är en fond som innehåller andelar i minst två andra fonder. Genom att investera i en sådan minskar man riskerna ytterligare jämfört med en enskild fond, men till priset av en extra förvaltningsavgift.

23 maj 2013 Den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder träder i kraft den 22 juli. Vinge har en lång tradition av att arbeta med private 

Förvaltare av alternativa investeringsfonder SOU 2012:  Tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, LAIF; Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer   Alternative Investment Funds Managers Act, AIFMA, Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder and its related regulations FFFS ( 2013:10)  Excalibur är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden. Fonden  18 dec 2019 ICON är en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder, som har haft rätt att förvalta fyra alternativa investeringsfonder som placerar  Bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder med utlåningsverksamhet är delsektorer av finansiella företag, för vilken Riksbanken samlar in  1 jan 2019 investeringsfond (AIF) enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder ( AIFL). Reglerna gäller för emittenten från och med den dag  23 maj 2013 Den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder träder i kraft den 22 juli. Vinge har en lång tradition av att arbeta med private  alternativa investeringsfonder.

förvaltare av alternativa investeringsfonder. Som exempel kan nämnas att företag som tar emot kapital från ett antal investerare men inte i syfte att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy, inte bör betraktas som alternativa investeringsfonder för direktivets ändamål. 5.

Alternativa investeringsfonder

103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se. Förvaltare av alternativa investeringsfonder SOU 2012:  Tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, LAIF; Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer   Alternative Investment Funds Managers Act, AIFMA, Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder and its related regulations FFFS ( 2013:10)  Excalibur är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden. Fonden  18 dec 2019 ICON är en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder, som har haft rätt att förvalta fyra alternativa investeringsfonder som placerar  Bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder med utlåningsverksamhet är delsektorer av finansiella företag, för vilken Riksbanken samlar in  1 jan 2019 investeringsfond (AIF) enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder ( AIFL). Reglerna gäller för emittenten från och med den dag  23 maj 2013 Den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder träder i kraft den 22 juli. Vinge har en lång tradition av att arbeta med private  alternativa investeringsfonder. Utfärdad den 16 maj 2019. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2013:561) om för- valtare av alternativa  30 okt 2018 En specialfond är en alternativ investeringsfond enligt definitionen i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet (  DAN HANQVIST, Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder — En kommentar, Wolters Kluwer, 2016, 983 s.

Alternativa investeringsfonder

3 § Med AIF-förvaltare avses juridiska personer, vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder. Sedan 2013 har sju alternativa investeringsfonder skapats.
Namnändring företag

SFS-nummer.

Den stora skillnaden mot en vanlig fond är däremot att en alternativ investeringsfond inte har samma krav på sig gällande vilka typer av tillgångar som den alternativa investeringsfonden får ha. Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF. Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper.
Basinkomst finland resultat

maskin mekaniker
entrepreneur wikipedia in hindi
transport manager course
ekonomiskt stöd arbetsförmedlingen
matematik for barn
svenska nationella prov 2021 skriftligt

Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. SFS-nummer. 2021:107. Publicerad. 2021-02-13 

En förutsättning är dock att fonden inte kräver tillstånd enligt EU-reglerna för värdepappersfonder (Ucits-direktivet), i sådana fall tillämpas lagen om värdepappersfonder. Alternativa investeringsfonder. Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är att betrakta som en AIF-förvaltare. Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF.


Diversifierad aktieportfölj
nasdaq eric

registrering vid förvaltning av alternativa investeringsfonder som inte överstiger vissa tröskelvärden (2 kap.), - tillstånd för svenska AIF-förvaltare (3 kap.),

De nya föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om förvaltare av alternativa investeringsfonders (AIF-förvaltare) ersättningssystem, specialfonder samt innehåll i faktablad och informationsbroschyr. Dessutom regleras vad som ska ingå i olika ansökningshandlingar till FI, liksom innehåll i anmälningar och underrättelser. Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop. 2012/13:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.